Privacy verklaring Fysiotherapie Vianen Centrum

Algemeen

Fysiotherapie Vianen Centrum legt uw persoons-en medische gegevens vast. Dit is noodzakelijk om goede zorg te verlenen.
Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken uw gegevens voor het verlenen van de paramedische zorg en bijhorende administratie. Uw gegevens zijn beveiligd tegen inbreuk door derden. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

De volgende gegevens worden bewaard:

NAW- gegevens, geslacht, emailadres, telefoonnummer, naam zorgverzekeraar, naam andere zorgverleners, betalingsgegevens.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens uitwisseling (via beveiligde systemen) met andere zorgverleners gebeurt alleen indien nodig en als u daar toestemming voor geeft.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegenen waarmee we verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Uw gegevens worden alleen door onze medewerkers geraadpleegd indien nodig voor het uitvoeren van hun taken.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan hun geheimhoudingsplicht.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens (voor zover de wet dit toelaat). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als Fysiotherapie Vianen Centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

LWC van Engelen/JM Tijsseling

Fysiotherapie Vianen Centrum
Lijnbaan 9
4132 CB Vianen
0347-377757
info@fysiotherapievianencentrum.nl